Všeobecné podmínky

Chalupy Zvonička

Všeobecné podmínky pro pronájem chalupy Zvonička, Karlova Huť 1

Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi pronajímatelem chalupy Zvonička (dále jen předmět nájmu) a nájemcem .

1. Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká připsáním zálohové platby v době splatnosti na níže uvedený účet pronajímatele.

2. Ceny jsou uvedeny včetně DPH .

3. Předmět nájmu se pronajímá jako celek. Provozovatel se po dobu vašeho pobytu v předmětu nájmu nezdržuje, může se však v průběhu pobytu přijet přesvědčit, zda jsou dodržovány podmínky nájmu.

4. Nástup na týdenní pobyt je vždy v sobotu od 16 do 18 hodin. Týdenní pobyt končí následující sobotu a chalupa se předává zpět pronajímateli v 10 hodin. Víkendový pobyt začíná v pátek od 16 do 18 hodin a končí v neděli a chalupa se předává zpět pronajímateli ve  13 hodin. Individuální změny týkající se začátku či konce pobytu jsou možné pouze po předchozí dohodě s pronajímatelem. Minimální doba pobytu jsou 2 noci.

5. Úklid: Cena za úklid je na  stanovena na 3000.- Kč u týdenního pobytu  a 2000,- Kč u víkendového pobytu. Poplatek se platí se na místě.  V den odjezdu je přípustné poslední použité nádobí uložit do myčky a myčku zapnout.. Je zakázáno krájet cokoliv  přímo na kuchyňské desce bez prkénka. Nájemce je povinen třídit svůj odpad do popsaných třídících nádob. 

6. Objednávka : Dotazy na dostupnost přijímáme telefonicky i e-mailem. Objednávka na pronájem je vždy písemná (e-mail: chalupazvonicka@gmail.com). Obratem Vám sdělíme, zda je Vámi požadovaný termín volný a v kladném případě Vám budeme tento termín rezervovat po dobu 7 kalendářních dnů. Do této doby je potřeba uhradit bankovním převodem zálohu na pobyt. V případě, že nebude zálohová platba v termínu uvedením výše provedena, bude předběžná rezervace zrušena a tento termín bude dostupný pro další klienty. Termínem úhrady se rozumí datum, kdy byla částka připsána na účet pronajímatele.

Bankovní spojení - číslo účtu 115-3930210227 / 0100

Variabilní symbol bude sdělen pronajímatelem v zálohové faktuře.

Po složení zálohové platby a jejím připsáním na účet Vám bude zasláno e-mailem potvrzení o přijetí zálohové platby. Od tohoto okamžiku je objednávka pro nájemce i pronajímatele závazná.

Doplatek ceny za pronájem je nájemce povinen uhradit nejpozději 60 dní před objednaným termínem. V případě nesplnění této povinnosti má pronajímatel právo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu nesplnění povinnosti nájemce se nájemcem uhrazená záloha stává smluvní pokutou sloužící k úhradě pronajímatelem vynaložených nákladů spojených se závaznou rezervací.

V případě objednávky pobytu na "last minute" probíhá úhrada v plné ceně (není rozložena na zálohu a doplatek)

7. Storno podmínky:

Nájemce může odstoupit od smlouvy bez udání důvodů, pronajímatel má však právo uplatnit vůči němu storno poplatky. Storno musí nájemce provést písemně (e-mail), pronajímatel vyrozumí nájemce o přijetí storna rovněž písemně (e-mail). Rozhodné je datum dne přijetí e-mailu.

Storno poplatek se počítá :

Storno pobytu 60 a více dní před začátkem pobytu- bez poplatku.

Storno pobytu 59 -30 dní před začátkem pobytu 25% z ceny pobytu.

Storno pobytu 29-14 dní - před začátkem pobytu 50% z ceny pobytu.

Storno pobytu 13-7 dní - před začátkem pobytu 75% z ceny pobytu.

Storno pobytu 6 a méně dní před začátkem pobytu 100% z ceny pobytu.

V případě, že nájemce nedorazí a neobsadí předem objednanou chalupu do 24 hodin od rezervovaného pobytu, účtujeme rovněž storno poplatek ve výši 100% z ceny pobytu a pobyt se ruší bez náhrady. Toto neplatí v případě, že nájemce o pozdějším nástupu na pobyt pronajímatele s předstihem telefonicky nebo e-mailem upozorní a dojde k nějaké dohodě.

V případě, že nájemce ze svého rozhodnutí ukončí svůj pobyt před sjednaným termínem odjezdu, nemá nárok na jakoukoliv náhradu.

Nájemce je povinen:

Dodržovat a řídit se všeobecnými podmínkami pro pronájem chalupy Zvonička.

pronajímatel si vyhrazuje právo okamžitě ukončit pobyt v případě, že:

a). Na pobyt nastoupí počet osob přesahující buď celkovou kapacitu objektu (max. 15 osob) nebo vyšší počet osob než byl sjednán.

b). Dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během doby pobytu (bez vědomí pronajímatele).

c). Dojde k porušení zákazu kouření a používání otevřeného ohně ( mimo krb).

d). Zjistí pobyt jakéhokoli nedomluveného domácího zvířete.

Ve všech případech nevzniká právo na vrácení nespotřebované platby za pronájem.

Z bezpečnostních důvodů nenechávejte děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí.

Při využívání zázemí chalupy (bazénu, sauny, hřiště, manipulace s grilem, rozdělávání ohně v krbu i ve venkovním ohništi) dbejte všech bezpečnostních pravidel.

Zákaz štípání dříví v interiéru chalupy. 

Při každém opuštění objektu nebo vzdálení se od něj řádně uzamkněte, včetně uzavření oken.

V chalupě se přezouvá, vhodnou domácí obuv na přezutí si prosím vezměte s sebou.

Nájemci a jejich hosté se musí chovat k prostorám celé chalupy s veškerou péčí. Náhrada škody na předmětu nájmu , která vznikla zaviněním nájemcem, bude pronajímatelem vymáhána včetně případné náhrady škody způsobené nemožností předmět nájmu dále užívat.

V ceně pronájmu není obsaženo pojištění osob. Pronájem chalupy využívají nájemci na vlastní nebezpečí. Za úrazy a za poškození nebo odcizení majetku pronajímatel neodpovídá.

V ceně pronájmu je použití infrasauny .

Venkovní bazén je v provozu od 15.5. do 30.9. 

Při nástupu na pobyt při převzetí chalupy Nájemce předloží doklad totožnosti. Nájemce zodpovídá za jednání svých hostů. Při nástupu se skládá vratná kauce 5000,-Kč.

Při ukončení pronájmu se uhradí částka za skutečně spotřebovanou elektrickou energii a úklid.

(Při nástupu se společně opíše stav elektroměru a při ukončení se opět společně odepíše spotřeba. )

Řádné ukončení pronájmu a předání chalupy probíhá za asistence pronajímatele, resp. správce objektu. Předčasný odjezd bez řádného předání objektu znamená propadnutí kauce a následné uplatnění nákladů, které nájemce svým pobytem a jednáním pronajímateli způsobil.

Srdečně Vám děkujeme za respektování těchto podmínek a věříme, že na naší Zvoničce prožijete nezapomenutelnou dovolenou !

Těšíme se na vás !